Organizers


Chairmen of the Meeting

Z. Czapla (Wrocław, Poland),
I.V. Stasyuk (Lviv, Ukraine)


Organizing Committee

J. Dec (Katowice, Poland)
M.D. Glinchuk (Kyiv, Ukraine)
O.L. Ivankiv (Lviv, Ukraine)
I.M. Mryglod (Lviv, Ukraine)
R. Poprawski (Wrocław, Poland)
Yu.M. Vysochanskii (Uzhgorod, Ukraine)


Meeting Secretary

O.V. Velychko (Lviv, Ukraine)


Scientific Programme Committee

Chairmen:
R.R. Levitskii (Lviv, Ukraine)
K. Roleder (Katowice, Poland)

Members:
J. Grigas (Vilnius, Lithuania)
B. Hilczer (Poznań, Poland)
M.A. Korynevskii (Lviv, Ukraine)
D. Michel (Leipzig, Germany)
A. Pietraszko (Wrocław, Poland)
M.O. Romanyuk (Lviv, Ukraine)
A.G. Slivka (Uzhgorod, Ukraine)
J. Stankowski (Poznań, Poland)
B.A. Strukov (Moscow, Russia)
M.P. Trubitsyn (Dnipropetrovsk, Ukraine)
O.G. Vlokh (Lviv, Ukraine)

Local Organizing Committee

Members:
M.Yu. Druchok
M.I. Patsahan
T.M. Patsahan
Ya.Y. Shchur
R.Ya. Stetsiv
O.A. Vorobyov