Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал


Ідентифікатор Title Authors PACS PDF
00-10E

Критична поведiнка магнетикiв з випадковою анiзотропiєю

М. Дудка
Р. Фольк
Ю. Головач
61.43.-j
64.60.Ak
00-09U

Розрахунок температурної залежностi ефективного двочастинкового потенцiалу взаємодiї в іоннiй моделі металу

М. Ваврух
В. Паславський
H. Тишко
05.30.Fk
00-08E

Випадкові блукання із самоуниканнями у середовищі із далекосяжно скорельованим безладом

В. Блавацька
К. фон Фербер
Ю. Головач
64.60.Ak
61.41.+e
64.60.Fr
11.10.Gh
00-07E

Енергетичний спектр і термодинаміка одномірного протонного провідника

І.В. Стасюк
О.А. Воробйов
72.15.N
00-06E

Самоузгоджене врахування гаусових флуктуацій в псевдоспін-електронній моделі

І.В. Стасюк
К.В. Табунщик
71.10.Fd
71.38.+i
77.80.Bh
63.20.Ry
00-05U

Густина станів невпорядкованих металів

П.М. Якібчук
С.О. Вакарчук
73.61.At
00-04U

Фазові переходи та розділення фаз у псевдоспін-електронній моделі з прямою взаємодією псевдоспінів та поперечним полем

І.В. Стасюк
Ю.І. Дубленич
74.65.+n
71.45.Gm
00-03E

Теплові хвилі в pідких металах та напівметалах

Т. Брик
I. Мpиглод
05.20.Jj
61.20.Ja
61.20.Lc
61.25.Mv
00-02U

До пpоблем монiтоpингу водних pозчинiв pадiоактивних елементiв в зоні Відчуження. I. Об'єкт "Укpиття"

С.Б. Кумшаєв
К.П. Чечеpов
М.В. Токаpчук
О.Є. Кобpин
28.41.Kw
82.50.Gw
00-01E

Вивчення з перших принципів критичної точки рідина-пара бінарної симетричної флюїдної суміші

О.В. Пацаган
М.П. Козловський
Р.С. Мельник
05.70.Jk
99-28U

Дослідження властивостей бінарних фазових елементів для голографічних систем розпізнавання образів

М.В. Шовгенюк
Т.Є. Крохмальський
М.П. Козловський
42.30.-d
42.30.Va
42.30.Sy
99-27E

Збудження оптичного типу в бiнаpних piдинах: попеpечна динамiка

Т. Брик
I. Мpиглод
05.20.Jj
61.20.Ja
61.20.Lc
61.25.Mv
99-26U

Вплив напруги зсуву $\sigma _6$ на фазовий перехід і фізичні властивості сегнетоелектриків типу KD$_2$PO$_4$. II.

І.В. Стасюк
Р.Р. Левицький
І.Р. Зачек
А.П. Моїна
А.С. Дуда
77.80.Bh
77.84.Fa
99-25E

Вплив напруги зсуву $\sigma _6$ на фазовий перехід і фізичні властивості сегнетоелектриків типу KD$_2$PO$_4$

І.В. Стасюк
Р.Р. Левицький
І.Р. Зачек
А.П. Моїна
А.С. Дуда
77.80.Bh
77.84.Fa
99-24U

Кінетика хімічних реакцій в азотно-водневих сумішах у процесі каталізу. Деякі аспекти статистичного опису

М.В. Токарчук
В.В. Ігнатюк
Й.А. Гуменюк
О.Є. Кобрин
05.20.Jj
61.20.Ja
61.20.Lc
61.25.Mv
99-23E

Термодинаміка та діелектричні аномалії в області фазових переходів у кристалах DMAAS та DMAGaS (наближення теорії Ландау)

І.В. Стасюк
О.В. Величко
З. Чапля
Р. Чуквінський
77.84.-s
64.60.Cn
99-22U

До теорiї катiонного гiдролiзу у водних розчинах електролiтiв.

М.Ф. Головко
Ю.В. Калюжний
М.Ю. Дручок
82.70.Dd
61.20.-p
61.20.Gy
61.20.Ne
61.20.Qg
02.30.Rz
99-21U

Одномірна псевдоспін--електронна модель з прямою взаємодією

О.Я. Фаренюк
А.М. Швайка
64.60.C
71.10.Fd
71.45.Gm
99-20E

Підхід сильного зв'язку до розгляду електронних систем з сильними кореляціями

А.М. Швайка
05.30.Fk
71.10.Fd
71.15.m
71.27.+a
99-19E

Мікроскопічна модель фазових переходів в кристалах DMAGaS і DMAAlS

І.В. Стасюк
О.В. Величко
77.84.-s
64.60.Cn
99-18U

Поправка на локальне поле моделі електронної рідини при низьких температурах

М. Ваврух
В. Паславський
H. Тишко
05.30.Fk
99-17U

Кореляцiйні функцiї моделi iдеальної фермi-системи при низьких температурах

В. Паславський 05.30.Fk
99-16

Ізинґівські читання--99 (Львів, 20 травня 1999 р.)

за редакцією Юрія Головача
05.50.+q
05.70.Fh
64.60.-i
99-15U

Масивне перенормування при нецілій вимірності простору

Ю. Головач
05.10.Cc
11.10.Gh
64.60.-i
75.10.Hk
99-14U

Спектр гiдродинамiчних збуджень та часові кореляційні функції суміші магнітних i немагнітних частинок

О.Ф. Бацевич
I.М. Мpиглод
Ю.К. Pудавський
М.В. Токаpчук
75.50.M
99-13E

Узагальнені коефіцієнти переносу бінарної суміші He$_{0.65}$-Ne$_{0.35}$

Т.М. Брик
I.М. Мpиглод
В.В. Iгнатюк
05.20.-y
05.60.-a
05.70.Ln
99-12U

Кінетика електронів та дифузія атомів газу в системі "метал - адсорбат - газ - вістря". Узагальнені рівняння переносу

П.П. Костробій
Ю.К. Рудавський
М.В. Токарчук
05.30.Ch
05.20.Dd
73.40.Gk
68.45.Kg
99-11U

Екрановані потенціали просторово неоднорідної системи: іон-дипольна суміш - пористе середовище

М.Ф. Головко
Є.М. Сов'як
05.20.Gg
61.25.-f
78.55.Mb
99-10E

Квантування Вайлівського типу та N-частинкова реалізація агебри Пуанкаре у двовимірному просторі-часі

В. Шпитко
03.30.+p
03.65.-w
03.65.Ge
99-09U

Про максимальне значення поперечного поля в квантовій кластерній моделі

М.А. Кориневський
05.60.+w
05.70.Ln
05.20.Dd
52.25.Dg
52.25.Fi