Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Про Інститут / Статут інституту

Статут інституту


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інститут фізики конденсованих систем Національної академії наук України (далі – ІФКС НАН України або Інститут) створений постановою Президії Академії наук України від 7 вересня 1990 року № 213. Інститут є науково-дослідною установою, що перебуває у віданні Національної академії наук України і входить до складу Відділення фізики і астрономії Національної академії наук України.

1.2. Інститут є державною науковою неприбутковою установою з правами юридичної особи, яка проводить науково-дослідну, виробничу, господарську діяльність, має круглу печатку зі своєю назвою, штампи, відокремлене майно, закріплене за ним Президією НАН України, самостійний баланс, рахунки в держказначействі та банках України, в тому числі валютний, інші реквізити.

1.3. У своїй діяльності Інститут керується чинним законодавством України, Основними принципами організації та діяльності науково-дослідного інституту НАН України, Статутом Національної академії наук України, цим Статутом, а також іншими нормативними актами Національної академії наук України.

1.4. ІФКС НАН України є самостійним у визначенні тематики досліджень, своєї структури, вирішенні науково-організаційних, господарських, кадрових питань, здійсненні міжнародних зв’язків.

1.5. Основними завданнями ІФКС НАН України є: проведення фундаментальних досліджень у галузі теоретичної фізики та фізики конденсованої речовини за науковими напрямами, затвердженими Президією НАН України, а також проведення інших наукових досліджень у галузі фізики, хімії, математики, інформаційних та комп’ютерних технологій, екології з метою одержання нових наукових знань, сприяння науково-технічному прогресові та соціально-економічному розвитку суспільства; виявлення на базі цих досліджень принципово нових можливостей наукового та науково-технічного розвитку, підготовка рекомендацій з розвитку цих наукових напрямів та використання результатів наукових досліджень у різних галузях науки, техніки та виробництва; підготовка кадрів вищої кваліфікації; підготовка студентів у рамках спільних підрозділів з установами Міністерства освіти і науки України; участь у впровадженні наукових досліджень у виробництво; координація наукових досліджень у галузі статистичної фізики та фізики конденсованої речовини; інформаційне забезпечення засобами комп’ютерних мереж; поширення результатів наукових досліджень, в тому числі проведення видавничої діяльності, організація наукових конференцій тощо.

1.6. Інститут є бюджетною організацією. Економічну основу його діяльності складає бюджетне фінансування, яке має дві складові:

  • загальний фонд, що містить обсяг надходжень на фінансування науково-дослідних робіт, цільових наукових і науково-технічних програм, проектів, тем та ініціативних розробок;
  • спеціальний фонд, який складається із коштів, отриманих за виконання госпдоговірних робіт, за проведення економічної, в тому числі зовнішньоекономічної діяльності за профілем інституту, та набутих іншим шляхом, не забороненим законом.

1.7. Інститут користується на правах оперативного управління основними та оборотними фондами, іншими майном на умовах безстрокового постійного користування без права зміни форми державної власності.

1.8. Інститут не рідше одного разу на п’ять років звітує про свою наукову і науково-організаційну діяльність перед Загальними зборами Відділення фізики і астрономії НАН України, а в разі потреби – перед Президією НАН України.

1.9. Як юридичну особу Інститут представляє директор ІФКС НАН України.

1.10. Місцезнаходження (юридична адреса) Інституту фізики конденсованих систем НАН України:
79011, м. Львів, вул. Свєнціцького, 1

1.11. Назва Інституту англійською мовою:
Institute for Condensed Matter Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine

ІІ. НАУКОВА, НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ

2.1. Для виконання завдань, викладених у п. 1.5 цього Статуту, Інститут:

2.1.1. Розробляє за участю наукового колективу основні напрями досліджень Інституту і подає їх на затвердження у встановленому порядку. При цьому враховуються завдання директивних органів України, рішення Загальних зборів НАН України, Президії НАН України, Відділення фізики і астрономії НАН України, а також рекомендації наукових рад з проблем.

2.1.2. Проводить роботу з усіх видів затвердженої науково-дослідної тематики, виграних за конкурсом проектів, укладених господарських договорів.

2.1.3. Складає, затверджує і виконує плани науково-дослідних робіт, вирішує питання їх кадрового, матеріально-технічного та фінансового забезпечення.

2.1.4. Вивчає, аналізує та узагальнює досягнення світової науки за своїм профілем і визначає можливості їх використання в матеріальній та духовній сферах життя суспільства, бере участь у розробці й реалізації міжнародних програм і проектів.

2.1.5. Розробляє прогнози та проводить експертизу з відповідних напрямів науки і техніки.

2.1.6. Організовує, проводить та бере участь у конкурсах наукових робіт (проектів, заявок) і за результатами конкурсу надає необхідні ресурси та забезпечує виконання відповідних досліджень.

2.1.7. Проводить конференції, наради, симпозіуми, виставки, наукові школи, в тому числі міжнародні.

2.1.8. Здійснює інформаційну та видавничу діяльність, засновує наукові видання.

2.1.9. Проводить конкурси на заміщення вакантних посад наукових працівників, атестує працівників Інституту.

2.1.10. Здійснює підготовку наукових кадрів через аспірантуру, докторантуру, прикріплення, стажування, в тому числі за кордоном, а також через спільні з вузами кафедри та інші форми.

2.1.11. Створює у встановленому порядку спеціалізовані вчені ради при Інституті для захисту кандидатських і докторських дисертацій, а також ініціює створення наукових рад з проблем, відповідних профілю Інституту.

2.1.12. Надає науково-методичну допомогу галузевим організаціям і підприємствам, при необхідності залучає їх для виконання науково-дослідних робіт.

2.2. Інститут забезпечує високу якість досліджень, систематичне нагромадження і узагальнення наукових результатів, створення умов для реалізації творчих можливостей наукового колективу та соціальний захист працівників.

2.3. Інститут у встановленому порядку реєструє виконувані науково-дослідні роботи, готує і подає науково-технічну інформацію та звіти про виконання роботи у відповідні органи реєстрації інформації; забезпечує повне і своєчасне використання у своїй діяльності науково-інформаційних матеріалів.

2.4. Інститут здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів у відповідності з затвердженими планами, титульними списками і проектно-кошторисною документацією; забезпечує своєчасний ввід в дію об’єктів та придбання обладнання.

2.5. Інститут здійснює оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення науково-дослідних робіт.

2.6. Інститут самостійно розпоряджається своїми основними та оборотними фондами, фінансовими ресурсами, забезпечує максимальну економію у витратах коштів та цільове їх використання; забезпечує своєчасні розрахунки з державним бюджетом, установами банку, постачальниками, підрядниками та іншими організаціями.

2.7. Інститут створює умови для високопродуктивної праці своїх працівників, забезпечує дотримання законодавства про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої дисципліни, державного страхування.

2.8. Інститут здійснює заходи з найбільш ефективного використання встановлених форм оплати праці працівників як з метою матеріального заохочення працівників за результатами їх індивідуальної праці, так і за загальними підсумками роботи Інституту, забезпечує своєчасні розрахунки з працівниками.

2.9. Діяльність Інституту не повинна порушувати нормальних умов праці інших організацій і підприємств та погіршувати екологічну ситуацію.

2.10. Інститут:

2.10.1. Розробляє структуру і штатний розпис у межах наявних коштів і затверджує його у встановленому в НАН України порядку.

2.10.2. Самостійно вирішує питання використання форм оплати праці.

2.10.3. Преміює працівників відповідно до положення про преміювання, розробленого в Інституті; здійснює інші види стимулювання праці своїх працівників.

2.10.4. Укладає у встановленому порядку угоди і договори про наукове та науково-технічне співробітництво з організаціями, в тому числі зарубіжними й міжнародними, здійснює зовнішньо-економічну діяльність.

2.10.5. У порядку, встановленому чинним законодавством та нормативними актами НАН України, вирішує питання про вступ до спілок, асоціацій та ведення інших форм спільної діяльності з організаціями й підприємствами, в тому числі закордонними.

2.10.6. Набуває майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності (науково-дослідні, дослідно-конструкторські розробки, винаходи тощо) у встановленому законом порядку, в тому числі відповідно до угоди зі своїми науковими працівниками, які як автори, є суб’єктами права на об’єкти інтелектуальної власності, що створені в Інституті.

2.10.7. Має право відповідно до чинного законодавства реалізувати на внутрішньому і зовнішньому ринках об’єкти інтелектуальної власності, які належать йому, а також зразки та малі серії приладів, обладнання, матеріалів та іншої наукоємної продукції; надавати науково-технічні, інформаційні та комп’ютерні послуги, здійснювати рекламні заходи.

2.10.8. Має право в порядку, встановленому в НАН України, на укладання договорів на надання послуг, договорів оренди майна, в тому числі нерухомого, що обліковується на балансі Інстиуту, а також договорів продажу майна. Кошти, що отримані Інститутом за надані послуги, від оренди або продажу майна, в повному обсязі спрямовуються на виконання його статутних завдань.

2.11. Належні Інституту права реалізуються директором, Вченою радою, іншими посадовими особами у відповідності до встановленого в Інституті розподілу службових обов'язків.

ІІІ. СТАТУТ І СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ

3.1. Статут Інституту є основним актом, який регулює його діяльність.

3.2. Статут Інституту розробляється дирекцією з обговоренням у науковому колективі, приймається Вченою радою, погоджується з Відділенням фізики і астрономії НАН України і набуває чинності після затвердження та реєстрації в Президії НАН України.

3.3. Структура Інституту розробляється дирекцією, розглядається Вченою радою та затверджується Відділенням фізики і астрономії НАН України.

3.4. Структурними підрозділами Інституту є науковий відділ, лабораторія або сектор, управлінські та науково-допоміжні підрозділи та служби. В Інституті можуть утворюватися тимчасові наукові та науково-виробничі колективи, в тому числі на контрактній основі, що організовуються на певний термін для розв’язання конкретних завдань.

3.5. Інститут може створювати філіали й наукові відділення на правах структурного підрозділу Інституту, конструкторські, технологічні і проектні бюро, обчислювальні центри, а також інші структурні підрозділи без прав юридичної особи.

3.6. Структурні підрозділи, що не мають прав юридичної особи, діють за положеннями, затвердженими наказом директора за погодженням з Вченою радою Інституту. В підпорядкуванні Інституту можуть знаходитися організації (підприємства) з правом юридичної особи, які створюються для забезпечення наукової діяльності Інституту за рішенням Президії НАН України і діють на підставі Статуту, який затверджується та реєструється у встановленому в НАН України порядку. Їх взаємовідносини з Інститутом регулюються чинним законодавством, Статутом НАН України, нормативними актами НАН України, власними статутами, а також договором між ними та Інститутом. Керівники цих підрозділів чи організацій обираються Вченою радою Інституту і затверджуються Президією НАН України за поданням Відділення фізики і астрономії НАН України.

3.7. В рамках основних наукових напрямів, програм, планів науково-дослідних робіт наукові підрозділи Інституту користуються самостійністю в конкретизації тематики та виборі методів дослідження, а також в розподілі отриманих коштів.

ІV. УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУТОМ ТА ПЕРСОНАЛ

4. Управління Інститутом здійснюється на основі і в порядку, встановленому цим Статутом.

4.1. Інститут очолює директор, який обирається за конкурсом Загальними зборами Відділення фізики і астрономії НАН України з врахуванням думки

наукових працівників Інституту терміном на п’ять років із числа провідних вчених і затверджується Президією НАН України.

У випадку, коли обрання директора не відбулося, а також у разі реорганізації Інституту Президія НАН України може призначити директора (директора-організатора) Інституту на термін до двох років.

4.2. Директор керує Інститутом, організовує всю роботу і несе відповідальність за його стан і діяльність перед НАН України. У відповідності з цим директор Інституту:

4.2.1. Здійснює наукове і загальне керівництво роботою Інституту, забезпечує додержання законності і державної дисципліни в діяльності Інституту.

4.2.2. Керує роботою з підготовки наукових кадрів, фінансування і матеріально-технічного забезпечення з розподілом матеріальних ресурсів за темами науково-дослідних робіт, видання наукових праць, проведення нарад і конференцій.

4.2.3. Організовує контроль за виконанням планів науково-дослідних робіт в Інституті, перевіряє роботу відділів, лабораторій, тематичних груп і окремих співробітників.

4.2.4. Здійснює координацію науково-дослідної діяльності Інституту з іншими установами.

4.2.5. Забезпечує укомплектування Інституту кваліфікованими кадрами, керує підготовкою наукових кадрів та вживає заходів до залучення наукових працівників для проведення досліджень на громадських засадах, всебічно сприяє особам, які підвищують свою наукову кваліфікацію.

4.2.6. Подає в установленому порядку звіти про результати наукової та науково-організаційної діяльності, про наслідки впровадження завершених досліджень, а також бухгалтерські, фінансові та статистичні звіти про діяльність Інституту.

4.2.7. Створює умови, необхідні для творчого обміну думками, розвитку критики і самокритики в Інституті.

4.2.8. Керує діяльністю Вченої ради Інституту.

4.2.9. Керує роботою по міжнародних наукових зв’язках Інституту і встановлює у відповідному порядку наукові зв’язки з науковими установами і вченими зарубіжних країн.

4.3. Директор Інституту має право:

4.3.1. Відповідно до діючого законодавства приймати на роботу, переміщувати та звільняти співробітників Інституту.

4.3.2. Проводити конкурси на заміщення вакантних посад наукових працівників, затверджувати рішення Вченої ради за результатами конкурсів; приймати рішення за результатами атестації керівних, наукових, інженерно-технічних працівників і спеціалістів.

4.3.3. Звільняти з роботи в Інституті або переводити на нижчі посади працівників, визнаних за результатами атестації такими, що не відповідають займаній посаді.

4.3.4. За погодженням з профспілковим комітетом призначати повторну (позачергову) атестацію працівникові, якщо він не заявив себе з позитивного боку, не менше ніж через рік після проведення чергової атестації.

4.3.5. Затверджувати наслідки конкурсу по добору до аспірантури і результати періодичної переатестації аспірантів; на підставі рішення Вченої ради зараховувати в докторантуру Інституту.

4.3.6. Відповідно до діючого законодавства заохочувати співробітників Інституту за високу якість наукових досліджень, зразкове виконання обов’язків по роботі, новаторство у праці, за винаходи і раціоналізаторські пропозиції та інші успіхи в роботі.

4.3.7. Накладати у встановленому порядку дисциплінарні стягнення на співробітників Інституту.

4.3.8. Представляти Інститут в керівних органах Національної академії наук України, у державних установах, а також у громадських організаціях.

4.3.9. Виступати від імені Інституту в судових, банківських та інших установах, а також доручати окремим особам ведення адміністративних, фінансових, господарських та судових справ Інституту.

4.3.10. Розпоряджатися коштами та іншими матеріальними засобами Інституту у відповідності з діючим законодавством у межах затвердженого Президією НАН України загального обсягу видатків на науково-дослідні роботи.

4.3.11. Укладати договори на виконання Інститутом науково-дослідних робіт у відповідності з профілем наукових досліджень Інституту.

4.3.12. Видавати накази, положення та інструкції по Інституту в межах своєї компетенції.

4.4. Директор Інституту користується всіма правами, наданими йому цим Статутом, без окремих на це доручень. Директор Інституту має право видавати доручення, в тому числі з правом передоручення.

4.5. Вчена рада Інституту є колегіальним дорадчим органом управління науковою і науково-технічною діяльністю Інституту. Вчена рада приймає рішення та виробляє рекомендації в межах своєї компетенції, що визначається Статутом Інституту. Головою Вченої ради є за посадою директор Інституту, заступником голови – заступник директора Інституту з наукової роботи, секретарем – вчений секретар Інституту. Кількісний склад Вченої ради визначається цим Статутом і складає 19 чоловік.

4.6. Не менше як три чверті складу Вченої ради обираються на термін повноважень директора таємним голосуванням на зборах колективу (конференції) наукових працівників Інституту, а решта її членів призначається наказом керівника Інституту. До складу Вченої ради входять всі члени Національної академії наук України (академіки та члени-кореспонденти), які працюють в Інституті. До Вченої ради можуть бути обрані (або запрошені) провідні вчені і спеціалісти, які не працюють у даному Інституті.

4.7. Вчена рада Інституту обговорює основні напрями наукової діяльності Інституту і рекомендує їх до затвердження Відділенням фізики і астрономії НАН України та Президією НАН України, а також розглядає питання, пов’язані із забезпеченням їх успішного розвитку, зокрема:

4.7.1. Схвалює програми та проекти науково-дослідних робіт.

4.7.2. Схвалює річний звіт про наукову роботу Інституту.

4.7.3. Аналізує стан реалізації наукових досліджень, їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення; підготовки наукових кадрів, проведення нарад і конференцій, видання наукових праць.

4.7.4. Розглядає пропозиції дирекції з вдосконалення структури Інституту.

4.7.5. Розглядає річний звіт про матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності Інституту за минулий рік та плани основних видатків на поточний рік.

4.7.6. Розглядає найважливіші наукові проблеми, наукові доповіді та дає оцінку результатам найважливіших наукових праць Інституту.

4.7.7. Розглядає питання координації та творчого співробітництва з іншими науковими установами.

4.7.8. Розглядає питання проведення нарад і конференцій.

4.7.9. Розглядає питання міжнародного наукового співробітництва, хід виконання досліджень, які проводяться разом із закордонними науковими установами, при потребі розглядає звіти співробітників про результати закордонних відряджень.

4.7.10. Рекомендує до друку наукові праці та видання Інституту.

4.7.11. Заслуховує звіти про наукову роботу завідувачів відділами і окремих наукових працівників.

4.7.12. Розглядає питання підготовки і підвищення кваліфікації наукових кадрів, систематично заслуховує повідомлення вчених про їх роботу з підготовки наукових кадрів.

4.7.13. Висуває кандидатів у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти Національної академії наук України.

4.7.14. Висуває видатні наукові праці, наукові відкриття та винаходи для присудження премій та медалей, в тому числі міжнародних.

4.7.15. Висуває та обговорює кандидатури на посаду директора Інституту.

4.7.16. Порушує клопотання про присвоєння працівникам Інституту вчених та почесних звань, нагород.

4.7.17. Обирає наукових та науково-керівних працівників за конкурсом.

4.7.18. Затверджує результати атестації наукових працівників.

4.7.19. Затверджує теми докторських та кандидатських дисертацій, їх наукових керівників (консультантів).

4.7.20. Рекомендує кандидатури на призначення заступників директора з наукової роботи, вченого секретаря Інституту, головних редакторів та членів редколегій наукових видань Інституту.

4.7.21. Розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю Інституту.

4.8. Вчена рада має право прийняти рішення, якщо на засіданні присутні не менше як 1/2 її облікового складу, за винятком випадків розгляду кадрових питань, висунення робіт на здобуття премій і медалей та інших питань, де обов’язкова присутність 2/3 складу Вченої ради. Рішення Вченої ради вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало понад 50 відсотків присутніх членів Вченої ради, за винятком випадків, спеціально обумовлених рішенням ради або іншими нормативними актами. Рішення приймаються відкритим або таємним (за визначенням Вченої ради) голосуванням.

4.9. Вчена рада для підготовки своїх рішень може створювати комісії з членів ради, співробітників Інституту, а також запрошувати до їх складу провідних вчених та фахівців, що не працюють в Інституті.

4.10. Щорічно на засіданні Вченої ради розглядається звіт про її роботу за рік.

4.11. Заступник директора з наукової роботи призначається директором Інституту за погодженням Вченої ради Інституту та Бюро Відділення фізики і астрономії НАН України і затверджується Президією НАН України.

4.12. Заступник директора з наукової роботи здійснює наукове і загальне керівництво діяльністю наукових відділів та підрозділів, а також науково-допоміжних підрозділів Інституту у відповідності з встановленим розподілом обов’язків.

4.13. Розподіл обов’язків між заступниками директора з наукової роботи при наявності декількох заступників встановлюється директором Інституту за погодженням з Вченою радою Інституту.

4.14. Заступник директора з наукової роботи заступає директора у разі його відсутності.

4.15. Вчений секретар Інституту призначається директором Інституту за погодженням Вченої ради Інституту та Бюро Відділення фізики та астрономії НАН України і затверджується Президією НАН України.

4.16. Вчений секретар Інституту є помічником директора у керівництві науковою та науково-організаційною роботою Інституту.

4.17. Посадові обов’язки ученого секретаря встановлюються відповідно до наказу директора Інституту.

4.18. Заступник директора Інституту з загальних питань або з адміністративо-господарської роботи призначається директором Інституту за погодженням з Відділенням фізики і астрономії НАН України і затверджується Бюро Президії НАН України.

4.19. Інститут може мати почесного директора, радника дирекції, яких призначає Президія НАН України. За поданням Інституту Почесним директором може бути призначений дійсний член НАН України після досягнення 65-річного віку та звільнення від обов’язків директора Інституту, який тривалий час очолював Інститут, зробив видатний внесок у науку, організацію наукових досліджень та розвиток Інституту, і під керівництвом якого Інститут посідав провідне місце у галузі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини і досяг значних успіхів у підготовці кадрів та реалізації результатів досліджень. Дійсні члени, члени-кореспонденти НАН України після досягнення 65-річного віку можуть, за їх бажанням, бути призначені радниками при дирекції.

4.20. Завідувач наукового відділу Інституту заміщує посаду шляхом обрання за конкурсом або за підсумками чергової атестації. Завідувач відділу за поданням директора та Відділення фізики і астрономії НАН України затверджується на посаді Президією НАН України. Академіки та члени-кореспонденти НАН України призначаються на посаду завідувача відділу без конкурсу і подальшій атестації не підлягають.

4.23. Головний бухгалтер Інституту призначається на посаду і звільняється з посади директором Інституту за узгодженням з Президією НАН України. Права і обов’язки головного бухгалтера визначаються відповідно до чинного законодавства.

4.24. Керівники філіалів і наукових відділень Інституту, а також інших відокремлених структурних наукових підрозділів обираються Вченою радою Інституту і затверджуються Президією НАН України за поданням Бюро Відділення фізики і астрономії НАН України.

4.25. Розширене засідання дирекції – колегіальний орган Інституту, створений для оперативного вирішення поточних питань науково-організаційної діяльності Інституту. В розширеному засіданні дирекції беруть участь директор, заступники директора, вчений секретар, керівники наукових та позаструктурних підрозділів, голова профкому. Рішення розширеного засідання дирекції мають рекомендаційний характер для прийняття рішень директором Інституту.

4.26. Головні, провідні, старші наукові співробітники, наукові співробітники, молодші наукові співробітники заміщують посади шляхом обрання за конкурсом або за підсумками чергової атестації у відповідності з Інструкцією про порядок заміщення посад наукових співробітників у науково-дослідних установах чи Положенням про порядок проведення атестації керівних, наукових, інженерно-технічних працівників та спеціалістів науково-дослідних установ. Обрані (атестовані) головні наукові співробітники затверджуються Президією НАН України за поданням директора Інституту та Відділення фізики і астрономії НАН України. Обрані (атестовані) провідні наукові співробітники затверджуються Бюро Відділення фізики та астрономії НАН України за поданням директора Інституту. Академіки та члени-кореспонденти НАН України призначаються на посади наукових співробітників усіх рівнів без конкурсу і подальшій атестації не підлягають.

4.27. Інженерно-технічні працівники призначаються на посади у відповідності з їх кваліфікацією за поданням керівників відділів та служб з наступною атестацією у відповідності до Положення про порядок проведення атестації керівних, наукових, інженерно-технічних працівників та спеціалістів науково-дослідних установ. Посадові обов’язки їх визначаються типовими або індивідуальними посадовими функціями, розробленими дирекцією Інституту чи керівниками відділів та служб.

V. МАЙНО ТА КОШТИ ІНСТИТУТУ

5.1. Майновий комплекс Інституту складають усі матеріальні та нематеріальні активи, в тому числі об’єкти соціальної сфери, які передані йому Національною академією наук України на правах оперативного управління без права зміни форми власності. Об’єкти майнового комплексу обліковуються на балансі Інституту. Інститут користується цим майном у встановленому в НАН України порядку.

5.2. Кошти Інституту складаються з:

5.2.1. Асигнувань з державного бюджету, що виділяється НАН України на проведення науково-дослідних робіт в рамках фундаментальних і пошукових наукових досліджень та для забезпечення господарської діяльності Інституту.

5.2.2. Бюджетного фінансування міністерств і відомств та підпорядкованих їм установ, підприємств і організацій на виконання Державних програм і завдань та програм і завдань іншого рівня.

5.2.3. Цільового фінансування науково-дослідних та науково-технічних робіт, проектів, а також тем, що на конкурсній основі здобули підтримку окремих міністерств і відомств, в т.ч. НАН України, або міжвідомчих та інших фондів.

5.2.4. Коштів від виконання договірних робіт та контрактів на створення наукової та науково-технічної продукції, виконання послуг за профілем діяльності Інституту.

5.2.5. Коштів від реалізації наукової та науково-технічної продукції, а також від економічної, в т.ч. зовнішньо-економічної, діяльності за профілем інституту та коштів, набутих іншим шляхом, не забороненим законом.

5.2.6. Грантів, які надаються Інституту від іноземних та міжнародних фондів та організацій, благодійних внесків.

5.2.7. Інших надходжень коштів, у т.ч. від реалізації майна Інституту, що не суперечать Статуту.

5.3. Основні засоби, що закріплені за Інститутом і тимчасово не використовуються, можуть надаватися в оренду іншим установам, підприємствам і організаціям у порядку, встановленому в НАН України, відповідно до законодавства України.

5.4. Кошти, які отримані за надання послуг, за рахунок господарської діяльності та від оренди і реалізації майна, використовуються згідно з затвердженим Президією НАН України кошторисом для проведення наукових досліджень, підготовку кадрів, розвиток матеріально-технічної та соціальної бази, а також на інші цілі, що визначаються Статутом.

VI. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

6.1. Дирекція укладає з профспілковою організацією колективний договір, який детально регламентує взаємовідносини трудового колективу та адміністрації відповідно до Закону України “Про колективні договори і угоди”.

6.2. Адміністрація Інституту разом з профспілками у відповідності до чинного законодавства встановлює за рахунок власних коштів додаткові, порівняно з законодавством, трудові і соціально-побутові пільги для працівників.

VIІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ІНСТИТУТУ

7.1. Реорганізація та ліквідація Інституту проводиться Президією Національної академії наук України за поданням Відділення фізики і астрономії НАН України або віце-президента НАН України згідно з розподілом обов’язків.

7.2. При ліквідації Інституту все майно переходить у розпорядження Президії Національної академії наук України.

Цей Статут обговорено і прийнято на засіданні Вченої ради Інституту фізики конденсованих систем НАН України 27 березня 2003 року (протокол №59).

Директор
Інституту фізики конденсованих систем
НАН України
академік НАН України              І.Р.Юхновський